• Quy định sử dụng:
 • Chợ Miền Quê nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của Chợ Miền Quê, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
 • Người sử dụng Website cần biết rằng Chợ Miền Quê có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:
  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của Chợ Miền Quê
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi Chợ Miền Quê có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
  • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu Chợ Miền Quê thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.
  • Trường hợp Người sử dụng website không đồng ý Chợ Miền Quê công bố hoặc chuyển giao thông tin thì phải thông báo bằng băn bản trong vòng 24h cho Chợ Miền Quê kể từ ngày sử dụng Website. Sau thời gian này, Chợ Miền Quê hiểu Người sử dụng cho phép Chợ Miền Quê thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên quan.
 • Người sử dụng website đồng ý với việc Chợ Miền Quê kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
 • Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.
 • Người sử dụng website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chợ Miền Quê người sử dụng Website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.
 • Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.
 • Người sử dụng phải thông báo ngay cho Chợ Miền Quê về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. Chợ Miền Quê không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.